عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آهک

ahak-pic

تعبیر خواب آهک به روایت محمد بن سیرین

موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می پردازدو کافر را دلیل اسلام آوردن باشد.

تعبیر خواب آهک به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر آهک در خواب دیدن بر سه وجه است:
خبر بد
سخنهای زشت و ناخوشایند
کارهای دشوار
و تعمیر و ساختن بنا با آهک خواب خوش طالعی نیست

تعبیر خواب آهک به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند که با اهک موی تن می سترد، اگر مالدار باشد به اندازه مویی که سترده است مال به دست خواهد آورد، اگر غمی دارد از آن غم رهایی می یابد اگر قرض دارد قرضش ادا خواهد شد.

تعبیر خواب آهک به روایت لیلا برایت

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید.
اگر خود را در کوره آهک پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت.

تعبیر خواب آهک به روایت آنلی بیتون

دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

تعبیر خواب آهک درکتاب سرزمین رویاها

یک کپه آهک: شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود.
آهک می خرید: در کارهایتان ترقی خواهید کرد.
با آهک کار می کنید: شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند.
در ساختن چیزی آهک بکار می برید: مراقب دشمن باشید.

پیوندک : https://goo.gl/DPc7Tn
دیدگاه شما ؟