عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آماس (ورم)

varam-pa

تعبیر خواب آماس به روایت محمد بن سیرین

آماس در خواب، به تعبیر مال است.
اگر ببیند جایی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به دست خواهد اورد.
اگر جایی از بدن خود را ورم کرده و عفونت کرده ببیند، مال فراوانی به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب آماس به روایت امام جعفر صادق

آماس یا ورم بر تن دیدن در خواب بر پنج وجه تعبیر دارد
افزایش مال
زنی سودمند
پسری برایش به دنیا خواهد امد
حاجتش روا می شود
از غمها نجات می یابد
و اگر همه تن خود را اماس کرده ببیند، همه آین پنج وجه نصیبش خواهد شد

تعبیر خواب آماس به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد.
اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

پیوندک : https://goo.gl/ft9UzT
دیدگاه شما ؟