عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آلـــو

aloo

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب آلوی سرخ و سیاه ببیند ، دلیل بر مال و ثروت است که نصیبش خواهد شد

اگر دز خواب آلوی زرد ببیند ، دلالت بر بیماریی دارد که بر او و یکی از بستگان نزدیکش عارض می شود

اگر ببیند آلوی سرخ و سیاهی به او دادند و او آن را در موقع خوردن شیرین یافت ، نشانه مال و ثروتی است که از طریقی کم زحمت برایش حاصل می شود

اگر در فصل نامناسب ببیند که آلوی زرد خورد ، به غم و اندوه و مصیبت و دشمنی و خصومت میتلا می شود البته اگر طعم آلو به دهانش ترش باشد ، از شدت مصائب کاسته می گردد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .

پیوندک : https://goo.gl/QUexYM
دیدگاه شما ؟