عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آشیانه

ashianeh

تعبیر خواب آشیانه به روایت لوک اویتنهاو

دیدن آن: عاشق شدن
درست کردن آن: عروسی
آشیانه خالی: ضرر؛ غیبت طولانی

تعبیر خواب آشیانه به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.
اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
۲ـ دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.
۳ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.
۴ـ دیدن آشیانه ای مملو از تخم های شکسته پرندگان، نشانه آن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.

تعبیر خواب آشیانه به روایت لیلا برایت

دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى سازد.
اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه ریزى یک زندگى جدید آماده کنید.
دیدن لانه حیوانات وحشى، نشانه آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

تعبیر خواب آشیانه به روایت هانس کورت

اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد.
اگر دیدید که آشیانه اى خالى و پر از تخم هاى شکسته پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار نا امیدى هاى بسیارى مى شوید.
اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

پیوندک : https://goo.gl/DHHn5l
دیدگاه شما ؟