عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آسیابان

asyaban

تعبیر خواب آسیابان به روایت محمد بن سیرین

دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست او روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد.
و اگر بیند که آسیاب به خر می گردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو می آید، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود.
اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار وی قوی گردد.

تعبیر خواب آسیابان به روایت ابراهیم کرمانی

آسیابان در خواب، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

تعبیر خواب آسیابان به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامون تان امیدوار کننده خواهد شد.
۲ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود ، نشانه آن است که تصورات او درباره ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد.

تعبیر خواب آسیابان به روایت لیلا برایت

اگر در خواب آسیابان دیدید، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگى بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

پیوندک : https://goo.gl/ew5iTh
دیدگاه شما ؟