عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آسیاب

asiab-badi

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است

پادشاه

رئیس

ثروت

مرد دلیر

خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد. اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند. سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

پیوندک : https://goo.gl/BbJs2H
دیدگاه شما ؟