عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آژیر

azhir-khatar

تعبیر خواب آژیر به روایت لوک اویتنهاو

آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید.

تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا برایت

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد.

تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.
اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

پیوندک : https://goo.gl/jHQhy3
دیدگاه شما ؟