عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آزمایشگاه

azmayeshgah

تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفید تری استفاده کنید.
۲ـ اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید، نشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.
۳ – اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشید اما در زندگى به آنها دست پیدا نمى کنید.

تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت لیلا برایت

دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.
اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب آزمایشگاه درکتاب سرزمین رویاها

خواب آزمایشگاه: یک خطر بزرگ در پیش است.
شما در یک آزمایشگاه هستید: امنیت
دیگران در آزمایشگاه کار می کنند: توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

پیوندک : https://goo.gl/TiX9En
دیدگاه شما ؟