عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آیه الکرسی

ayat

تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت امام جعفر صادق (ع)

خواندن آیه الکرسى در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است.

تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

پیوندک : https://goo.gl/A1V4pS
دیدگاه شما ؟