عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آبتنی

abtani

تعبیر خواب آبتنی به روایت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
۲ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.
۳ـ اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.
۴ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

تعبیر خواب آبتنی به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

تعبیر خواب آبتنی به روایت اچ میلر

اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود.
اگر ببینید که با لباس آب تنى مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

پیوندک : https://goo.gl/spLKxs
دیدگاه شما ؟