عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آب و هوا

abohava

تعبیر خواب آب و هوا به روایت محمد بن سیرین

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.
اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است.
اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند

تعبیر خواب آب و هوا به روایت آنلی بیتون

۱ – روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بیننده خواب دارد .
۲ ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می کنید ، نشانه آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید رنح خواهید کشید .
۳ ـ اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .
۴ ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .

تعبیر خواب آب و هوا در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آب و هوای خوب: امنیت در همه امور
تعبیر خواب آب و هوای بد: خبرهای نا خوشایند
تعبیر باد شدید: یک رفاقت بزرگ
تعبیر خواب آب و هوای طوفانی: دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
تعبیر خواب آب وهوای بارانی: خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین می کند.

پیوندک : https://goo.gl/yg9fvt
دیدگاه شما ؟