عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آب تیره

running-water

تعبیر خواب آب تیره به روایت ابن سیرین

اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.
تعبیر خواب آب تیره و راکد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

تعبیر آب تیره در خواب به روایت دانیال

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد.

تعبیر خواب آب تیره به روایت تام چت ویندرا

اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرت هایش بهره کافی ببرد.

تعبیر خواب آب تیره و کدر به روایت لوک اویتنهاو

تعبیر آب کدر در خواب: نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون: وسوسه ها، نگرانی ها و انواع و اقسام دلواپسی های دارد.

تعبیر خواب آب تیره به روایت جابر مغربی

اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.

تعبیر خواب آب تیره به روایت یوسف نبی (ع)

۱- دیدن آب تیره در خواب غم بود.
۲- تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است.
۳-تعبیر دیدن آب تیره در خواب روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.

پیوندک : https://goo.gl/JKAnwl
دیدگاه شما ؟