نمای نزدیک از حشرات

عکس های فوق العاده و بسیار جالب (شاید هم ترسناک!) از حشرات اما بصورت ماکرو و از نمای بسیار نزدیک .. با هم در ادامه عکس هارا مشاهده میکنیم :

پیوندک : https://goo.gl/aVxfas
دیدگاه شما ؟